Codi Ètic

Compromís Ètic del Grup Terraclara SL

 

Qui Som

Sències pertany a Grup Terraclara SL, una empresa familiar de segona i tercera generació. Les nostres arrels provenen de la pagesia catalana i la terra i el sòl són trets importants del nostre llegat. Amb aquest sòl construïm cases sostenibles i, a la vegada, cultivem aliments sans i produïm llet de qualitat amb les nostres terres. El nostre llegat ens ha permès mantenir i ampliar un patrimoni immobiliari del que en poden gaudir els nostres clients, bé mitjançant un lloguer que compleixi amb totes les condicions legals o mitjançant la seva participació en les activitats realitzades en aquests immobles. Amb la nostra activitat, contribuïm a la conservació del medi ambient i, a l’hora, la satisfacció de les necessitats de la societat, cuidant les nostres terrer i boscos, que d’aquesta manera també hi donen servei.

Els socis del Grup Terraclara SL, que viuen en diversos països i continents, han expressat el seu desig de ser propietaris d’una empresa que actuï de forma ètica en benefici, no només dels seus socis i treballadors, sinó de tota la societat.

El nostre Compromís Ètic

Des del Grup Terraclara hem donat a conèixer als nostres consellers, tots els nostres treballadors i col·laboradors el nostre compromís per executar les nostres activitats i operacions d’una manera ètica, amb compliment del marc normatiu, de les disposicions legals que li són d’aplicació i disposant dels mecanismes de prevenció de possibles delictes que pogués realitzar o on s’hi pogués veure’s involucrada l’activitat de l’entitat.

Aquest compromís requereix la implicació de tots els nostres treballadors i col·laboradors, compartint aquest mateix compromís, l’execució i seguiment dels protocols i les normes que s’elaborin per assolir aquest objectiu i, en particular, la comunicació de qualsevol situació o fet que no segueixi aquests principis.

Amb aquesta finalitat, el Grup Terraclara ha posat en funcionament un correu electrònic d’ètica i denúncies de manera que els treballadors, els col·laboradors i el públic en general puguin comunicar qualsevol possible indici, coneixement o sospita que tinguessin dels següents temes:

  • Incompliment de la legislació i marc normatiu d’ampliació.
  • Falta de seguiment dels protocols, procediments i controls interns del Grup Terraclara.
  • Comportaments, transaccions, acords i demés operacions que no s’adeqüin a un comportament ètic, o a les bones pràctiques empresarials.
  • Accions o omissions que puguin comportar la comissió de delictes / responsabilitats penals.
  • Qualsevol altre fet que es consideri rellevant per seguir i dur a terme el compromís ètic i el compliment normatiu de l’entitat.

D’igual manera, el Grup Terraclara ha elaborat un Codi Ètic on es defineixen, de forma detallada, el seu Compromís i la seva responsabilitat corporativa sobre el compliment normatiu en tots els àmbits previstos per les lleis.

LLEGEIX EL NOSTRE CODI ÈTIC

 

Resum de la Normativa específica del Compromís Êtic de Grup Terraclara.

Resumim a continuació algunes de les normes fonamentals del nostre compromís ètic:

  • Grup Terraclara vetllarà per evitar la discriminació per motius d’ètnia o de gènere, tant al lloc de treball com en el lloguer dels seus immobles, basant la seva activitat en el respecte a les persones. Per això la nostra actuació respectarà la normativa vigent, essent especialment curosos amb el respecte dels drets dels nostres col·laboradors i llogaters dels nostres immobles.
  • Grup Terraclara té cura de que les persones que treballen a la seva organització gaudeixin d’unes bones condicions al seu lloc de treball que els permetin el correcte acompliment de la seva activitat, tant a nivell personal en el desenvolupament de la seva tasca, com de les condicions de seguretat en les que la du a terme.
  • Grup Terraclara es compromet a una gestió responsable de la naturalesa i del medi ambient, duent a terme les seves activitats de forma respectuosa amb l’entorn, tot i fent-ho compatible amb les necessitats de la societat a la que ofereix els seus productes o serveis.
  • Grup Terraclara no ofereix compensacions econòmiques ni de cap altre tipus a representants d’entitats, empreses o administracions per tal d’obtenir avantatges en les adjudicacions de compres o contractacions, ni tampoc les acceptem, ni el Grup Focomin, ni els nostres treballadors, de les organitzacions o persones amb qui tractem, més enllà dels detalls propis de la cortesia, o dels acceptats com a bones costums, en el benentès que no sigui amb la finalitat d’alterar els criteris de decisió.
  • Les empreses i les persones que presten els seus serveis a Grup Terraclara tenen cura de l’acompliment d’aquestes normes dins les que l’organització du a terme les seves activitats, de forma professional, lleial i alineada amb els interessos de l’organització. .