Avís Legal

Està vostè accedint al lloc Web de sencies.com de SÈNCIES que pertany al  GRUP TERRACLARA FOCOMIN, S.L. Societat mercantil amb domicili a Barcelona, Plaça Francesc Macià 4, 1r 2a. 08021 – Espanya, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, nº de full 1.220, nº de foli 107, tom 614, llibre 44, de la Secció 3ª – CIF B08224214.

Aquest lloc Web pot ser visitat per qualsevol usuari de forma lliure i gratuïta sempre que sigui per al seu ús a nivell exclusivament personal. S’entendrà per “Usuari” tota persona física o jurídica que accedeixi o hagi accedit a aquest lloc Web, subjecte per tant al contingut del present Avís Legal.

L’usuari haurà d’utilitzar aquest lloc Web i els seus continguts i/o serveis de forma diligent i de conformitat amb el contingut del present Avís Legal, així com amb la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums. Accedint a aquest lloc Web l’usuari es compromet a acceptar i aplicar els termes del present Avís Legal.

SÈNCIES es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es troben en aquest lloc Web.

SÈNCIES eximís per qualsevol tipus de responsabilitat derivada de l’existència de malware, errors en les línies de comunicació, defectes de maquinari i programari en l’equip dels usuaris.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Són propietat de SÈNCIES i es troben protegits per les lleis espanyoles tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre qualssevol continguts d’aquest lloc Web, quedant reservada a favor de SÈNCIES la seva exclusiva titularitat per a tot el món i durant tota la vida legal dels mateixos. Els tercers titulars de drets de propietat intel·lectual sobre fotografies incloses en aquest lloc Web han concedit a SÈNCIES les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció i posada a la disposició del públic.

S’entenen compresos entre dites dretes, a manera enunciativa i no limitatiu, qualssevol drets de propietat intel·lectual i industrial sobre textos, imatges, dibuixos, combinacions de colors, arxius d’àudio i/o de vídeo, arxius de programari, botons, marques, logotips, eslògans i dissenys, programes d’ordinador i els seus elements (codis font, interfícies, aplicacions, desenvolupaments del sistema…), així com sobre l’estructura, disseny, selecció, ordenació i presentació de qualsevol informació i/o contingut en aquest lloc Web.

Queden expressament prohibides, en tot cas, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, modificació, transformació, supressió, manipulació, i qualsevol altra forma d’utilització, amb o sense ànim de lucre, de tot o part d’aquest lloc Web o qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia i expressa autorització per escrit de SÈNCIES.

SÈNCIES no es responsabilitza pels continguts de les pàgines de tercers.